privacyverklaring

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik een dossier bijhoud. Ik ben dit ook verplicht op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomt (WGBO). Dit dossier bevat aantekeningen en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts of de school van uw kind.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

  • Naam, adres en woonplaats, telefoonnummer en mailadres
  • Geboortedatum
  • Geslacht
  • BSN of SVB klantnummer (indien wettelijk verplicht)

 

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

Ik verwerk gegevens die van belang zijn voor de behandeling. Dit kan ook mogelijk gevoelige of bijzondere persoonsgegevens omvatten, zoals gezondheidsgegevens, zaken m.b.t. seksualiteit, godsdienst of levensovertuiging, mogelijke strafrechtelijke gegevens zoals een melding bij Veilig thuis, begeleiding door jeugdzorg, geweldconflicten in het gezin.

delen met anderen

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Ik verstrek geen gegevens over je kind aan derden zonder toestemming van ouder/verzorger.

Als anderen informatie opvragen over je kind, zal dit vooraf besproken worden en ontvang je een kopie van wat verstuurd is.

Ik handel hierbij volgens de beroepscode van de FVB. Dit betekent dat het beroepsgeheim kan worden doorbroken bij dreigend gevaar of aanhoudende schade. In dat geval wordt voorrang gegeven aan het recht van de cliënt om te worden beschermd tegen iedere vorm van geweld, misbruik en verwaarlozing.

Waarom ik gegevens nodig heb

De gegevens uit het dossier kunnen ook voor de volgende doeleneinden gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met expliciete toestemming.
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (supervisie/intervisie).
  • Een deel van de gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van de gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet om toestemming vragen.

Hoe lang worden gegevens bewaard

De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.
Alleen de officiële verslagen (met u gedeeld) zijn onderdeel van het dossier. Mijn aantekeningen vallen daar niet onder.
De debiteuren- en crediteurenadministratie wordt 7 jaar bewaard.

beveiliging

Ik voldoe aan de eisen zoals die zijn gesteld in de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus. Dit betekent onder meer dat ik:

  • zorgvuldig omga met de gegevens
  • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
  • mocht er een datalek optreden, ik hiervan binnen 72 uur een melding maak bij de Autoriteit persoonsgegevens. Daarnaast zal ik ook u hiervan op de hoogte stellen.