klachtenregeling

Zoals de Wet Kwaliteit, Klachten en GeschillenZorg (WKKGZ) verplicht, ben ik aangesloten bij het Nibig. Deze organisatie geeft onder andere ondersteuning bij het behandelen van klachten en geschillen van cliënten.

In geval van klachten is het eerste advies om je onvrede met mij te bespreken en te kijken of we er samen uit kunnen komen.

Als het niet lukt, kan er een beroep gedaan worden op de onafhankelijke klachtenprocedure van de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB)  fvb.vaktherapie.nl/klachten (op deze site staat de procedure bij klachten aangegeven)

meldcode

Ik werk met de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling.

De meldcode is gemaakt op basis van een model dat door de overheid is ontwikkeld om kindermishandeling en huiselijk geweld te stoppen. Aan de hand van 5 stappen bepalen professionals of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet.

Het doel is altijd een veilige (opvoed)situatie creëren, zoveel mogelijk in samenwerking met het kind en zijn opvoeders.

Als deze samenwerking niet mogelijk is, kan er sprake zijn van een ‘conflict van plichten’. Dit betekent dat de plicht om te zwijgen vanwege het beroepsgeheim van de medewerker botst met de plicht het kind te helpen juist door met een ander over het kind te spreken. Het gaat dan altijd om een ernstige situatie, die alleen verholpen kan worden door een ander te betrekken bij de aanpak.